புனித ரமலானே வருக!

Post image for புனித ரமலானே வருக!

in வீடியோ

முஜிபுர் ரஹ்மான் உமரி

{ 1 comment }

sahoul August 2, 2011 at 6:32 am

assalamu alaikum, your ramalan speech super. i pray for you.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: