உறுதி மிக்க மனிதர்

Post image for உறுதி மிக்க மனிதர்

in வீடியோ

இரு கைகளும் இழந்த நிலையிலும் இந்த மனிதர் உழைப்பை நிறுத்தவில்லை தன் மனைவியை மறக்கவில்லை தன் பிள்ளைகளை மறக்கவில்லை தன் இறைவனையும் மறக்கவில்லை.

{ 3 comments }

ABdur Rahmana August 7, 2011 at 6:07 pm

Assalamu alaikkum va rahmathullahi va barakathahu

Alhamdulillah, Thanks to the almighty who gave us hands and legs… After seeing this our emaan should increase.

Definitely ALLAH will question us for the things which he has given us.

Allahu Akbar

Shahul October 29, 2012 at 7:40 pm

Alhamdhulillah, may Allah increase our Eemaan through this video

khaja hussain April 1, 2013 at 1:07 pm

ya allah engalil palar annaithum irunthum unnai vananguvathillai engal annaivarukkum b=nalvali kattuvayahe

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: