இஸ்லாத்தில் பிரிவுகளில்லை

in அல்குர்ஆன்,பிரிவும் பிளவும்


(இறைவனின்) தெளிவான ஆதாரங்கள் தங்களிடம் வந்த பின்னரும், யார் தங்களுக்குள் பிரிவை யுண்டுபண்ணிக் கொண்டு, மாறுபாடாகி விட்டார்களோ, அவர்கள் போன்று நீங்களும் ஆகிவிடாதீர்கள்; அத்தகையோருக்கு கடுமையான வேதனை உண்டு. (அல்குர்ஆன் 3:105)  

  

(ஆரம்பத்தில்) மனிதர்கள் ஒரே கூட்டத்தினராகவே இருந்தனர்; அல்லாஹ் (நல்லோருக்கு) நன்மாரயங் கூறுவோராகவும், (தீயோருக்கு) அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வோராகவும் நபிமார்களை அனுப்பி வைத்தான்; அத்துடன் மனிதர்களிடையே ஏற்படும் கருத்து வேறுபாடுகளைத் தீர்த்து வைப்பதற்காக அவர்களுடன் உண்மையுடைய வேதத்தையும் இறக்கி வைத்தான்; எனினும் அவ்வேதம் கொடுக்கப்பெற்றவர்கள், தெளிவான ஆதாரங்கள் வந்த பின்னரும், தம்மிடையே உண்டான பொறாமை காரணமாக மாறுபட்டார்கள்; ஆயினும் அல்லாஹ் அவர்கள் மாறுபட்டுப் புறக்கணித்துவிட்ட உண்மையின் பக்கம் செல்லுமாறு ஈமான் கொண்டோருக்குத் தன் அருளினால் நேர்வழி காட்டினான்; இவ்வாறே, அல்லாஹ் தான் நாடியோரை நேர்வழியில் செலுத்துகிறான். (அல்குர்ஆன் 2:213)  

    

    

  

நிச்சயமாக எவர்கள் தங்களுடைய மார்க்கத்தை (தம் விருப்பப்படி பலவாறாகப்) பிரித்து, பல பிரிவினர்களாகப் பிரிந்து விட்டனரோ அவர்களுடன் (நபியே!) உமக்கு எவ்வித சம்மந்தமுமில்லை; அவர்களுடைய விஷயமெல்லாம் அல்லாஹ்விடமே உள்ளது -அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தவற்றைப் பற்றி முடிவில் அவனே அவர்களுக்கு அறிவிப்பான். (அல்குர்ஆன் 6:159)  

    

  

 

நிச்சயமாக உங்கள் “உம்மத்து” சமுதாயம் (வேற்றுமை ஏதுமில்லா) ஒரே சமுதாயம்தான்; மேலும் நானே உங்கள் இறைவன் ஆகையால் என்னையே நீங்கள் வணங்குங்கள். (பின்னர்) அவர்கள் தங்களுக்கிடையே தங்கள் (மார்க்க) காரியங்களில் பிளவுபட்டனர். அனைவரும் நம்மிடமே மீள்பவர்கள். (அல்குர்ஆன் 21:92,93)
  
  

  ஆனால் அ(ச்சமுதாயத்த)வர்களோ தம் மார்க்க காரியத்தில் சிதறுண்டு, தமக்கிடையே பிரிவுகளாய் பிரிந்து, ஒவ்வொரு பிரிவினரும் தம்மிடம் இருப்பதைக் கொண்டே மகிழ்சியடைபவர்களாய் இருக்கின்றனர். (அல்குர்ஆன் 23:53)
 
   

 

    


அவர்களுக்கு (மார்க்க விஷயத்தில்) தெளிவான கட்டளைகளையும் கொடுத்தோம்; எனினும் அவர்களுக்கிடையே உண்டான பொறாமையினால், அவர்களுக்கு (வேத) ஞானம் வந்த பின்னரும் அவர்கள் அபிப்பிராய பேதம் கொண்டார்கள்; நிச்சயமாக உம் இறைவன் அவர்கள் எதில் அபிப்பிராயபேதம் கொண்டார்களோ அதில் கியாம நாளில் அவர்களிடையே தீர்ப்புச் செய்வான். (அல்குர்ஆன் 45:17) 

 
  
 

   

{ 2 comments… read them below or add one }

haja jahabardeen November 6, 2010 at 4:34 am

There is no divide in islam, but , now, we are divided by whom? who is motive this divide ? i can say that the utharkal and nasranikal are responsible , what is the reason ; the reason is our( unaware ) ignorance , we are not educated in islam , we are not interest to know about islam , we had more sleepy , and bidath, inshallahu , it will be changed ,

Reply

Shahul Hameed January 22, 2011 at 4:35 pm

As’salaamu alaikum Brothers,

Its excellent (Quran) wording by Allah subanathalla…

Here is the Answer for Brother “haja jahabardeen”, Please read again Quran Verses 23:53 and 45:17.

=================================================================

And my Opinion:

There is No Divide in Islam, I accept Allah’s words and Every Muslim accept “One Allah One Islam”.

But Today, there are lot of divides in Islam… its more than 50… and looks like Indian Political Parties…

they have there one flags with different colors…and different thoughts about Islam…

1. This is because of Ignorance to follow Allah and Nabi’s orders… not only that many of us ignored Sahabah(s),Valiyullah(s)…who helped and sacrifice their entire life to spread Islam in the world.
Because of them, the Islam in our Lifes and Kalima in our Hearts…

2. Ignorance in Islamic Education, most of the Frauds are cheating us by says wrong translation or meaning of Quran. I belive the quran verses cannot be changed and Quran is protected by Allah (subaanathallah).
But the selfish leaders changing the meaning/translation of quran. Finally they divided the muslims.

To overcome this problem… we should be well educated in our Islamic Studies and Pray, Remember Allah a lot (as we made for). And also remmember those Sahabaa/Valiyullah who struggled and sacrificed their life for our Islam, because of them we are Muslims. They are the Ladders and Teachers of Islam.

3. Ignorance in following Islamic Laws…. most of the people see Halal in only Foods…
Halal and Haram is in every field we live….
We should follow and use Halal things in our Business, Lifestyle, Dressing, etc., and avoid Haram in everything. For that Learn what is Halal and Haram from Quran, Hadis or from your prayer/dikhr.

Jazaak-Allah.

Allah -Hafiz
Shahul Hameed

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: