பிரபஞ்சத்தின் ஆட்சியாளன் அல்லாஹ்

Post image for பிரபஞ்சத்தின் ஆட்சியாளன் அல்லாஹ்

in வீடியோ

பேராசிரியர் அப்துல்லாஹ்

{ 1 comment }

Khalid July 29, 2012 at 6:20 pm

Very detailed speech by Mr. Abdullah, shows his eager to thorough understanding and detailed approach towards Islam.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: