தஃப்ஸிர் – உரைகள் Audio

Post image for தஃப்ஸிர் – உரைகள் Audio

in அல்குர்ஆன்

      ஸுரா அல் கஹஃப் 18

            1             2             3             4             5             6             7             8             9             10

      ஸுரா மா்யம் 19

                  1             2             3             4             5             6             7             8             9

      ஸுரா தாஹா 20

            1             2             3             4             5             6             7             8

      ஸுரா அல் அன்பியா 21

            1             2             3             4             5             6             7             8             9             10             11             12

      ஸுரா அல் அஹ்ஜாப் 33

            1             2             3             4             5             6             7             8             9             10

      ஸுரா அந் நாஜிஆத் 79

            1             2

      ஸுரா அபஸ 80

            1             2

      ஸுரா அல் ஃபஜர் 89

            1             2

      ஸுரா அல் பலத் 90

            1             2

      ஸுரா அல் கதர் 97

            1             2

      ஸுரா அல் பய்யினா 98

            1             2

 

ஷைகு முஹம்மது இக்பால் மதனி அவர்கள் மதினாவிலுள்ள ஜாமிஆ இஸ்லாமியாவில் ஹிஜ்ரி 1384 முதல் 1391 வரை படித்தவர். சவுதி அரசாங்க U.A.E. மார்க்க பிரச்சார குழவில் 33 வருடம் காலம் மார்க்க பிரச்சாரம் செய்து வந்தவர். திருகுர்ஆனில் உள்ள பல அத்தியாயங்களுக்கு தமிழ் மொழியின் மொழி பெயர்பையும், விளக்கத்தையும் எடுத்து கூறியவர்.

 

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: