யார் இந்த முஃதஸிலாக்கள்?

Post image for யார் இந்த முஃதஸிலாக்கள்?

in வீடியோ

இஸ்லாமிய வரலாற்றில் பித்அத்துக்கள் எந்தக் கால கட்டத்தில் தோன்றின? ஏன் தோன்றின? முஃதஸிலா என்ற பெயர் ஏன் வந்தது? அவர்களின் வழிகேடுகள் என்ன? இன்று வரை அதன் தாக்கம் இருப்பதன் காரணம் என்ன?

Leave a Comment

Previous post:

Next post: